Ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały uregulowane m.in. w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 tej ustawy cudzoziemiec – obywatel państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym m.in. obywatel Ukrainy i Białorusi – może legalnie pracować na terytorium RP, jeżeli

legitymuje się:

  •  zezwoleniem na pracę oraz
  • ważnym zezwoleniem na pobyt w Polsce (wizą lub zezwoleniem na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – w formie uprawniającej do wykonywania pracy (nie może to być np. wiza wydana w celu turystycznym).

Obywatele państw spoza obszaru UE/EOG, podejmujący pracę na terytorium Polski, co do zasady, powinni zatem posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę, z wyjątkiem:

  • Praca w trybie uproszczonym – na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy.
  • Praca na dostawie zezwolenia na pracę sezonową.

 

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !