Tryb uproszczony dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców, będących obywatelami Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Armenii, na podstawie oświadczeń pracodawców. Przepisy te zostały przeniesione z rozporządzenia ministra pracy do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzono także nowe formularze oświadczeń. Zgodnie z nowymi regulacjami – jeżeli cudzoziemiec, któremu pracodawca zamierza powierzyć pracę, jest obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Armenii, może on pracować bez zezwolenia na pracę, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (liczone łącznie u wszystkich pracodawców, u których cudzoziemiec pracował w tym okresie) i pod warunkiem, że:

  • pracodawca złożył w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce stałego pobytu, pisemne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, według urzędowego wzoru;
  • powiatowy urząd pracy – przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca– wpisał to oświadczenie do ewidencji oświadczeń;
  • praca jest wykonywana na warunkach określonych w oświadczeniu (dotyczy to przede wszystkim wynagrodzenia cudzoziemca, które nie może być niższe od kwoty wskazanej w oświadczeniu);
  • nie jest to praca uznana przez przepisy za pracę sezonową.

Wszystkie te warunki muszą zostać spełnione łącznie. Ponadto, celem wpisu oświadczenia do ewidencji, pracodawca musi dokonać wpłaty w kwocie 30 zł.

Cudzoziemiec pracujący na podstawie oświadczenia musi mieć legalny pobyt w Polsce, np. na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy – w formie uprawniającej do wykonywania pracy (podjęcie pracy przez cudzoziemca wyklucza w szczególności wiza
wydana w celu turystycznym).

Po wpisaniu przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń pracodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić ten urząd o:

  • podjęciu pracy przez cudzoziemca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
  • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !