Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy – Aktualne zmiany

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy - Aktualne zmiany

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony. Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, wynikające z konfliktu zbrojnego na Ukrainie, mają na celu zapewnienie dłuższego okresu ochrony czasowej tym obywatelom i ich rodzinom.

Nowe przepisy wprowadzają wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach nawet do 31 sierpnia 2024 r. lub 30 września 2024 r. Zmiany dotyczą art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, gdzie dodano również nowe ustępy 10 i 11, przedłużające okres uznawanego za legalny pobyt.

Wyjątki od wydłużonego okresu pobytu

Wprowadzone zmiany przewidują również wyjątki od wydłużonego okresu pobytu, które uzależnione są od konkretnych sytuacji. W przypadku osób korzystających z wychowania przedszkolnego, realizujących obowiązek szkolny lub nauki, okres pobytu zostanie przedłużony do 31 sierpnia 2024 r. Podobnie, osoby uczące się w przedszkolu lub szkole ukraińskiego systemu oświaty z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość będą miały przedłużony okres pobytu. Ponadto, osoby rozpoczynające naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych również będą miały wydłużony okres legalnego pobytu.

W przypadku osób przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, okres pobytu zostanie przedłużony do 30 września 2024 r. Wszystkie te zmiany mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony i wsparcia dla obywateli Ukrainy znajdujących się na terenie Polski.

Zmiany w innych przepisach

Ponadto, wprowadzone zmiany dotyczą również przepisów mających na celu przeciwdziałanie nielegalnemu pobytowi obywateli Ukrainy oraz wspieranie legalizacji ich pobytu w Polsce. Okresy pobytu, ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, terminy opuszczenia terytorium Polski oraz okresy ważności kart pobytu i dokumentów tożsamości cudzoziemców zostaną wydłużone do 4 marca 2024 r.

W przypadku obywateli Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny związku z zakończeniem okresu dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego lub prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie będą stosowane dodatkowe wymogi.

Ponadto, zmienione zostało brzmienie art. 100d ust. 1, który ustanawia podstawę prawną dla wojewodów do załatwiania spraw cudzoziemców. Okresy załatwiania tych spraw zostały przedłużone do 4 marca 2024 r., co ma na celu umożliwienie odpowiedniego i sprawiedliwego rozpatrzenia wniosków.

Podsumowanie

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzają wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski. Przedłużenie to ma na celu zapewnienie większej ochrony czasowej tym obywatelom i ich rodzinom, którzy przybyli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wprowadzone zmiany dotyczą również przepisów przeciwdziałających nielegalnemu pobytowi i wspierających legalizację pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Jest to krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia dla tej grupy obywateli w trudnym okresie.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !