Regulamin usług informacyjnych

Definicje pojęć

Usługodawca – właściciel portalu rabota-polska.ru: ISPEx Andrzej Sawczuk z siedzibą w Elblągu, przy ul. 1 Maja 15/2, NIP 5372545477

Pracodawca – osoba rekrutująca pracowników

Użytkownik – ogół Pracowników i Pracodawców

Platforma – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem rabota-polska.ru wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Usługodawcę.

 

§ 1 Obowiązki i prawa usługodawcy

 1. Usługodawca dba o odpowiednią promocję portalu celem dotarcia do potencjalnych pracowników poprzez kampanie reklamowe, promocyjne oraz rzetelność i prawdziwość zamieszczanych informacji dotyczących obowiązujących przepisów w zakresie zatrudniania pracowników w Polsce.
 2. Usługodawca dba o funkcjonalność portalu oraz uaktualnianie informacji dotyczących rynku pracy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  – przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu,
  – odmowy świadczenia usług jeśli Pracodawca narusza Regulamin,
  – dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu, poprzez zmianę Regulaminu.
 4. Usługodawca może zablokować lub usunąć istniejące ogłoszenie lub profil pracodawcy, jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, narusza dobra osobiste lub interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia między Pracownikiem i Pracodawcą. Jedyną usługą świadczoną przez Usługodawcę jest skontaktowanie ze sobą Pracownika i Pracodawcy.
 6. Usługodawca za swoją pracę pobiera od Usługobiorcy trzy rodzaje opłat: miesięczną, kwartalną i roczną.
  Płatność odbywa się poprzez platformę Przelewy24.pl lub przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez Usługodawcę. Dostęp do serwisu następuje po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu kwoty na rachunku Usługodawcy. Dostęp do serwisu wygasa automatycznie po upływie określonego czasu w danym pakiecie czasowym.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Pracowników ogłoszeniem Pracodawcy. Zainteresowanie wynika wyłącznie z atrakcyjności oferty pracy Pracodawcy, dlatego też Usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku awarii technicznej portalu, braku dostępu lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z siecią informatyczną. W takim przypadku Pracodawca wydłuży okres usługi proporcjonalnie do czasu jego braku dla Pracodawcy. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji drogą mailową.

 

§ 2 Obowiązki i prawa pracodawców

 1. Cennik usług:

  Ogłoszenia ofert pracy

  1. Zamieszczenie ogłoszenia oferty pracy – 299 zł netto jeden miesiąc (30 dni)

  2. Wyróżnienie ogłoszenia na stronie głównej – 199 zł netto jeden miesiąc (30 dni)

  3. Przedłużenie ogłoszenia na następny miesiąc (30 dni) – 199 zł netto

   Profil pracodawcy

   1. Zamieszczenie profilu pracodawcy – 699 zl netto na rok

   2. Przedłużenie na następny rok – 599 zl netto

   Artykuły sponsorowane

   1. Zamieszczenie artykułów sponsorowanych – do uzgodnienia

 2. Pracodawca, aby skorzystać z usług, akceptuje fakt podania danych osobowych lub/i firmowych, celem wystawienia przez Usługodawcę faktury za usługi.
 3. Pracodawca jest odpowiedzialny za własną ofertę pracy, jej rodzaj i warunki finansowe proponowane potencjalnemu pracownikowi.
 4. Pracodawca będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ma prawo zażądać zwrotu środków za opłacony abonament w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakupu.
 5. Pracodawca ma prawo do wyboru potencjalnego pracownika, którym jest zainteresowany.
 6. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść oferty pracy, jej rodzaj, charakter, wysokość wynagrodzenia, formułę zatrudnienia.
 7. Pracodawca ma prawo do złożenia reklamacji usługi, reklamacje uwzględniane są w ciągu 24 godzin od wystawienia faktury tj. możliwości skorzystania z usługi.
 8. Pracodawca w każdej chwili może usunąć swoje ogłoszenia lub profil bez podawania przyczyn. Celem usunięcia konta, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail info@rabota-polska.ru

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku.