Regulamin usług rekrutacyjnych

Definicje pojęć

1) Zleceniodawca –osoba fizyczna, spółka osobowa, przedsiębiorstwo państwowe, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie polskich przepisów prawa.

2) Zamówienie – opis wymagań i warunków zatrudnienia kandydatów wskazanych przez Zleceniodawcę w Zamówieniu.

3) Kandydat – osoba o profilu wskazanym w zamówieniu, wyszukana i wskazana Klientowi przez Zleceniobiorcę.

4) Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady świadczenia usług w zakresie poszukiwania i doboru personelu przez Zleceniobiorcę

5) Strona/Strony – Zleceniobiorca i/lub Zleceniodawca.

6) Usługa rekrutacji usługa poszukiwania i doboru personelu, na wskazane przez Klienta stanowiska, które będą każdorazowo wskazywane przez Klienta w Zamówieniu.

7) Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm.).

8) Zamówienie – formularz wysyłany do Zleceniobiorcy zawierający szczegółowo wymienione warunki, jakie powinien posiadać poszukiwany przez niego personel. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Zamówienia.

9) ZleceniobiorcaISPEx Andrzej Sawczuk z siedzibą w Elblągu, przy ul. 1 Maja 15/2, NIP 5372545477, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 19866.

§ 1 Przedmiot regulaminu

1. Przedmiotem regulaminu jest prowadzenie – jednorazowo lub w określonym czasie – przez Zleceniobiorcę usług rekrutacji, tj. wyszukania i przedstawienia Zleceniodawcy wybranych kandydatów na określone stanowiska pracy.

2. Zleceniodawca przed rozpoczęciem procesu rekrutacji przedstawi Zleceniobiorcy szczegółowe wymagania dotyczące określonego stanowiska pracy. Rekrutacja jest prowadzona na podstawie wskazanych przez Zleceniodawcę kryteriów dla danego stanowiska, z uwzględnieniem wymaganych czynności.

3. Szczegółowe wymagania dla danego stanowiska określa zamówienie wysłane ze strony ze strony https://pracownicy-z-ukrainy-bialorusi.pl/zlec-rekrutacje/ , wskazujące na wymóg posiadania określonych kompetencji i uprawnień, ukończenia kursów, posiadania licencji, dyplomów, świadectw ukończenia szkół, kursów, posiadania certyfikatów, itp. niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

§ 2 Obowiązki stron

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do szczegółowego wskazania wymaganych kwalifikacji niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy i osób biorących udział w rekrutacji o istotnych wymogach prawnych związanych z podjęciem pracy przez rekrutowanego u Zleceniodawcy na terenie Polski, a w szczególności odnośnie pozwolenia na pobyt i pracę oraz o innych wymaganych prawem zezwoleniach, badaniach lekarskich i szkoleniach.

3. Czynności związane z wykonaniem zlecenia rozpoczynają się z chwilą wysłania zamówienia i wpłacie opłaty aktywacyjnej. Czynności te kończą się z chwilą przedstawienia Zleceniodawcy wytypowanych kandydatów.

4. Jeżeli nic innego nie wynika z treści, to uznaje się dzień rozpoczęcia pracy lub wykonywania czynności na rzecz Zleceniodawcy przez osobę zrekrutowaną za zaakceptowanie kandydata i zakończenie procesu rekrutacji. Odmowa akceptacji przez Zleceniodawcę osoby zrekrutowanej oznacza kontynuowanie procesu rekrutacji.

5. Zleceniodawca po otrzymaniu danych Kandydatów zobowiązuje się zaakceptować lub poinformować o odrzuceniu Kandydatów, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odrzucenie Kandydata lub warunków, jakie nie zostały spełnione przez Kandydata w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania .

6. Zleceniodawca zobowiązany jest potwierdzić stawiennictwo zaakceptowanych kandydatów w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

7. Po rozpoczęciu każdego procesu rekrutacji Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania Zleceniobiorcy o ilości wakatów dla danego stanowiska pracy, informacji dotyczących wynagrodzenia, warunków wykonywania pracy oraz innych w tym dodatkowych w zakresie warunków bytowych.

8. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek szczegółowego poinformowania Zleceniobiorcy o wymogach dla każdego stanowiska pracy, którego dotyczy rekrutacja. Za prawdziwość tych danych ponosi odpowiedzialność Zleceniodawca. Jeżeli wymogi te zmienią się w trakcie trwania procesu rekrutacji, Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o tej zmianie.

9. Zleceniobiorca nie odpowiada za niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonywanie, jeżeli skutek ten wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Zleceniodawcę.

§ 3 Odpowiedzialność

1. Żadne z postanowień regulaminu nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku weryfikacji kandydata do pracy u niego oraz warunków jakie należy spełnić w celu jego zatrudnienia.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę będącą wynikiem zatrudnienia osoby zrekrutowanej.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieskutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4. Zleceniodawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zgodne z przepisami prawa polskiego zatrudnianie wskazanych Kandydatów, za ustalenie z tymi Kandydatami warunków pracy lub świadczenia usług, terminowe i należyte prowadzenie z tymi osobami rozliczeń finansowych, przestrzeganie przepisów kodeksu pracy w sytuacji zatrudnienia tych osób na podstawie umów o pracy, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, przestrzeganie obowiązku zgłaszania Kandydatów do odpowiednich rejestrów związanych z zatrudnieniem zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgłoszenia do właściwego ubezpieczenia społecznego oraz przestrzeganie przepisów dotyczących legalnego zatrudniania obcokrajowców na terenie RP.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie na rzecz Zleceniobiorcy płatne jest po wystąpieniu zdarzenia wskazanego w § 2 pkt 4.

2. Wynagrodzenie za każdą zrekrutowaną osobę jest jednorazowe za każdego zrekrutowanego.

3. Podstawą uznania prawa do wynagrodzenia jest przepracowanie u Zleceniodawcy lub na jego rzecz okresu 7 dni.

4. Przez pojęcia „przepracowanie” strony rozumieją wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę lub innego cywilnoprawnego stosunku prawnego.

5. Zapłata Wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT. Termin płatności wynosi 3 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury drogą elektroniczną. Każdy Proces rekrutacji rozliczany jest osobno.

6. Wynagrodzenie za świadczone w ramach niniejszej umowy usługi wynosi:

– 129 (sto dwadzieścia dziewięć ) zł. netto + VAT – opłata aktywacyjna (tłumaczenie i zamieszanie ogłoszienia na stronie rabota-polska.ru, reklama ogłoszenia – opłata jednorazowa);

– 400 (czterysta) zł. netto + VAT w odniesieniu do zrekrutowanego pracownika (opłata jednorazowa).

7. Zleceniobiorca będzie przekazywał Zleceniodawcy faktury z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Strony zgodnie akceptują przesyłanie przez Zleceniobiorcę faktur w formie elektronicznej (w formacie PDF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na adres e-mail wskazany przez Zleceniobiorcę w Zamówieniu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych Kandydatów.

2. Zleceniobiorca powierza Zleceniodawcy zgodnie z art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, o których mowa w ust. 1, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Zamówienia, nie dłużej niż do dnia zatrudnienia Kandydata w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy.

3. Zleceniodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, przy przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów na podstawie tej Umowy.

4. Zleceniodawca oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

5. Zleceniobiorcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zleceniodawcy w zakresie prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych.

6. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie dane osobowe kandydatów z wyjątkiem danych osób, które zostaną zatrudnione.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana taka nie będzie miała wpływu na złożone przez Zleceniodawcę Zamówienia do dnia wejścia w życie zmienion w regulaminie.

2. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłoszona przez Zleceniobiorcę na jego stronie internetowej.

3. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w trakcie lub w związku z realizacją świadczenie Usług rekrutacji. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w polubownym rozstrzygnięciu sporu w terminie 30 dni od dnia powstania takiej niezgodności, wszelkie spory związane z wykonaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

4. W sprawach nieuregulowanych tymi regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.

5. Wysłanie przez Zleceniodawcę Zamówienia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Zleceniodawcę do stosowania niniejszego Regulaminu do współpracy ze Zleceniobiorcą na podstawie Zamówienia.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku.