Dofinansowanie dla firm i osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Sejm przyjął kilkanaście poprawek Senatu do ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Teraz ustawa trafi do prezydenta.
Jak wyjaśniał wiceminister MSWiA od środy 16 marca można składać wnioski o refinansowanie kosztów

Zgodnie z art. 13 Ustawy. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom
Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu na podstawie umowy zawartej z gminą nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres
wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty,
uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na
terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z kilkoma wyjątkami, z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 roku.

Rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2069

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *